Wykonujemy wszelkiego rodzaju czynności z zakresu miernictwa górniczego na terenach odkrywkowych zakładów górniczych oraz obsługujemy branżę geologiczno - poszukiwawczą. Zapewniamy naszym klientom pełną i kompleksową obsługę mierniczą. Bardzo często nasza współpraca w tym zakresie rozpoczyna się na etapie koncepcji i poszukiwań surowca, poprzez projektowanie, uruchomienie a na mierniczym nadzorze eksploatacji zakładu górniczego kończąc.

 
 

Z pośród szeregu naszych usług tej branży szczególnie polecamy:

  

PRACE Z ZAKRESU MIERNICTWA GÓRNICZEGO

 

Świadczymy usługi z zakresu miernictwa górniczego na odkrywkowych zakładach górniczych. Zakładamy i aktualizujemy wszystkie rodzaje map górniczych łącznie z mapami geologicznymi. Inwentaryzujemy zasoby oraz surowiec zgromadzony na zwałowiskach. Nadzorujemy zgodność prac górniczych z planem ruchu zakładu. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne, poprzez pomiary satelitarne czasu rzeczywistego, na zastosowaniu technik fotogrametrycznych kończąc. Mapy opracowujemy w technologii numerycznej.                                                                              >>>

 

 

NADZORY MIERNICZEGO GÓRNICZEGO

 

Prowadzimy nadzory i sprawujemy obowiązki mierniczego górniczego na odkrywkowych zakładach górniczych. Nadzorujemy prace geodezyjno - kartograficzne, zgodność eksploatacji z planem ruchu, uczestniczymy w posiedzeniach zespołów do spraw zagrożeń naturalnych, w imieniu przedsiębiorcy występujemy przed władzami nadzoru górniczego w zakresie miernictwa. Wszystkie czynności wykonujemy w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą oraz innymi osobami dozoru: kierownikiem ruchu zakładu, geologiem, grupą wydobywczą.

  

 

POMIARY I OPRACOWANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH

 

Wykonujemy pomiary i opracowujemy różnego rodzaju mapy sytuacyjno - wysokościowe. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne, poprzez pomiary satelitarne czasu rzeczywistego, na zastosowaniu technik fotogrametrycznych kończąc. Mapy opracowujemy w technologii numerycznej. Naszym klientom przekazujemy je w tradycyjnej postaci wyplotów na różnego rodzaju materiałach (różne gatunki papieru, kalka, folia, itp.) lub w postaci numerycznej. Najczęściej stosowane formaty to pliki typowe dla programów CAD, ".pdf" oraz rastrowe.

 

 

POMIARY SATELITARNE

 

Realizujemy pomiary z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych. Stosowany przez nas sprzęt współpracuje z amerykańskim systemem GPS, rosyjskim GLONASS oraz będącym w trakcie budowy europejskim systemem GALILEO. Wykonujemy pomiary i obliczenia wszystkimi stosowanymi metodami: od metody statycznej po metody kinematyczne czasu rzeczywistego. Wraz ze stosowanym przez nas wyspecjalizowanym oprogramowaniem daje nam to możliwość realizacji zadań wymagających precyzji pojedynczych metrów, poprzez decymetry i centymetry do pojedynczych milimetrów włącznie.                                                         >>>

 

 

POMIARY I OBLICZENIA OBJĘTOŚCI HAŁD, SKŁADOWISK, ITP., BILANSE ROBÓT ZIEMNYCH I ZASOBÓW

 

Wykonujemy pomiary i obliczeni objętości oraz bilansujemy wielkość prac ziemnych oraz zasoby złóż. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne i skaning laserowy na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie modeli numerycznych wieloma metodami, dzięki czemu prace obliczeniowe zapewniają wysoką wiarygodność. Szczególnie polecamy dającą rewelacyjne rezultaty inwentaryzację metodą fotogrametryczną, wyjątkowo przydatną przy obliczaniu objętości hałd i składowisk, zwłaszcza materiałów sypkich.                                  >>>

 

 

 TYCZENIA, PRACE REALIZACYJNE

 

Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Wskazujemy kolizje realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu. Dokonujemy stosownej, wymaganej prawem, aktualizacji danych w ewidencji gruntów, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

  

 

POMIARY INWENTARYZACYJNE I POWYKONAWCZE

 

Inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą prawem geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wynikającej z zakończenia procesu inwestycyjnego.

  

 

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 

Prowadzimy obsługę geodezyjną różnego rodzaju inwestycji: budownictwa mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, przemysłowego, hydrotechnicznego, dróg i mostów, kolejowego, sieci uzbrojenia terenu w tym przewodów wysokociśnieniowych dużej średnicy, itp. Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym szybką realizację zadań z zastosowaniem różnych technologii. Posiadane pakiety zaawansowanego oprogramowania umożliwiają błyskawiczne zasilanie zarówno instrumentów pomiarowych danymi, jak też planu koordynacyjnego wynikami pomiarów w terenie.

 

 

MONITORING PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

 

Projektujemy, stabilizujemy i dokonujemy pomiaru sieci obserwacyjnych monitorujących przemieszczenia poziome, pionowe oraz odkształcenia budynków,  budowli oraz powierzchni terenu. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Dysponujemy precyzyjnymi instrumentami umożliwiającymi wykonywanie zadań o najwyższej precyzji. Stosowane oprogramowanie zapewnia wysoką wiarygodność otrzymanych wyników. W razie potrzeby sieci stabilizujemy znakami wg własnego projektu, z wysokiej jakości materiałów, trwałymi i estetycznymi.  

  

 

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 

Oferujemy naszym klientom wykonywanie opracowań w formie numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Dysponujemy różnorodnym oprogramowaniem zapewniającym zapisywanie efektów końcowych w większości dostępnych formatów. Są to zarówno pliki systemów CAD, typowe pliki grafiki rastrowej a także  formaty zapisu związane z publikacją (w tym elektroniczną) oraz drukiem. Skanujemy, kalibrujemy, wektoryzujemy archiwalną dokumentację mierniczą, geologiczną i projektową. Wydruki i wyploty wykonujemy na najwyższej jakości urządzeniach zarówno małego jak i wielkiego formatu.

 

  

SYSTEMY INFORMACJI TERENOWEJ, GEOINFORMATYKA

 

Zakładamy, wdrażamy, aktualizujemy i konserwujemy informatyczne systemy o terenie. Nasze systemy wspomagają podejmowanie decyzji i zarządzanie informacją odnoszącą się do przestrzeni geograficznej w wielu branżach. Korzystamy z wielu platform systemowych, mając na celu dopasowanie naszej oferty do potrzeb i możliwości naszych klientów. Nie ograniczamy się do skromnych systemów jednostanowiskowych. Realizujemy również systemy sieciowe jak i coraz bardziej popularne geoportale, umożliwiając tym samym dostęp do geoinformacji dużej liczbie użytkowników.                                                                                                       >>>

 

 

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Realizujemy zlecenia na wykonanie wymaganych prawem map do celów projektowych. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne po pomiary satelitarne czasu rzeczywistego. Naszym klientom przekazujemy je w formie takiej w jakiej są prowadzone mapy zasadnicze przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. Jeżeli więc w danym ośrodku mapa zasadnicza danego rejonu jest prowadzona w formie numerycznej mamy możliwość udostępnienia map do celów projektowych w formacie typowym dla programów CAD.

 

 

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Dokonujemy aktualizacji danych będących elementami składowymi ewidencji gruntów i budynków. Konieczność utrzymywania w stanie aktualności tych danych wynika z przepisów prawa. Ewidencję gruntów i budynków jako zadania zlecone przez starostów prowadzą powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub ośrodki miejskie w miastach na prawach powiatów. Najczęstszą przyczyną zaistnienia takich zmian jest rozpoczęcie czy też zakończenie procesu inwestycyjnego na nieruchomości powodującego zmianę sposobu jej użytkowania oraz wydobycie.

    

 

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

 

Pomimo tego, że znaki graniczne podlegają prawnej ochronie a właściciele lub władający gruntem mają obowiązek się o to zatroszczyć zdarza się, że ulegają one przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. W takiej sytuacji, na zlecenie naszych klientów, dokonujemy ich wznowienia. Czynności te wykonuje się w oparciu o dokumenty, pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, przechowywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku braku takich dokumentów konieczne jest postępowanie rozgraniczeniowe.

 

  

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

 

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy podziały nieruchomości. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) lub z urzędu. 

 

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH

 

W wyniku wykonanych prac geodezyjno - prawnych jak np. podziały, scalenia, rozgraniczenia nieruchomości sporządzamy geodezyjną dokumentację do celów prawnych. Dokumentacja taka obrazuje sytuację terenową czyli faktyczny stan na gruncie oraz stan prawny nieruchomości, wynikający m. in. z: księgi wieczystej i towarzyszącemu jej zbiorowi dokumentów, ewidencji gruntów i budynków, miejscowego planu zagospodarowania terenu, decyzji administracyjnych, itp. Służy jako materiał wyjściowy przy czynnościach wykonywanych w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub przed notariuszem.

 

 

AEROFOTOGRAFIA

 

Jako firma specjalizująca się w usługach fotogrametrycznych mamy doświadczenie i sprzęt dzięk,i czemu oferujemy naszym klientom wykonywanie zdjęć z "lotu ptaka". W tym celu najczęściej wykorzystujemy zrealizowany według naszego projektu balon fotogrametryczny, który wynosi na wysokość do 200 m lustrzankę wysokiej klasy. Widok tego, co w danym momencie jest fotografowane jest dostępny na ziemi na ekranie monitora. Również z ziemi odbywa się zdalne sterowanie obrotem kamery.  Przy realizacji zobrazowań z wyższego pułapu korzystamy z wynajętego samolotu. O ile to możliwe - zapraszamy na wspólny lot.

 

  

ZAKUP MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEGO

 

W imieniu naszych klientów składamy zamówienia na zakup materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego. Są to m. in.: mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów, wypisy i wyrysy dla działek gruntowych, wypisy z rejestru gruntów, wykazy właścicieli i władających, mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze, ortofotomapy,  numeryczne modele terenu, itp. Warunkiem dokonania zakupu jest zgodność z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach szczególnych konieczne jest wystawienie nam stosownego upoważnienia.