Poniżej prezentujemy wykaz typowych, najczęściej świadczonych przez nas usług. To, że jakiejś usługi Państwo na tym wykazie nie znajdziecie, nie oznacza, że jej dla Państwa nie zrealizujemy.

 

 

POMIARY I OPRACOWANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH

 

Wykonujemy pomiary i opracowujemy różnego rodzaju mapy sytuacyjno - wysokościowe. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne, poprzez pomiary satelitarne czasu rzeczywistego, na zastosowaniu technik fotogrametrycznych kończąc. Mapy opracowujemy w technologii numerycznej. Naszym klientom przekazujemy je w tradycyjnej postaci wyplotów na różnego rodzaju materiałach (różne gatunki papieru, kalka, folia, itp.) lub w postaci numerycznej. Najczęściej stosowane formaty to pliki typowe dla programów CAD, ".pdf" oraz rastrowe.

 

 

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Realizujemy zlecenia na wykonanie wymaganych prawem map do celów projektowych. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne po pomiary satelitarne czasu rzeczywistego. Naszym klientom przekazujemy je w formie takiej w jakiej są prowadzone mapy zasadnicze przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. Jeżeli więc w danym ośrodku mapa zasadnicza danego rejonu jest prowadzona w formie numerycznej mamy możliwość udostępnienia map do celów projektowych w formacie typowym dla programów CAD.

 

 

ZAKUP MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEGO

 

W imieniu naszych klientów składamy zamówienia na zakup materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego. Są to m. in.: mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów, wypisy i wyrysy dla działek gruntowych, wypisy z rejestru gruntów, wykazy właścicieli i władających, mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze, ortofotomapy,  numeryczne modele terenu, itp. Warunkiem dokonania zakupu jest zgodność z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach szczególnych konieczne jest wystawienie nam stosownego upoważnienia.

 

 

 TYCZENIA, PRACE REALIZACYJNE

 

Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Wskazujemy kolizje realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu. Dokonujemy stosownej, wymaganej prawem, aktualizacji danych w ewidencji gruntów, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

  

 

POMIARY INWENTARYZACYJNE I POWYKONAWCZE

 

Inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą prawem geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wynikającej z zakończenia procesu inwestycyjnego.

 

 

ZAKŁADANIE OSNÓW REALIZACYJNYCH, POMIAROWYCH, SZCZEGÓŁOWYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH

 

Projektujemy, stabilizujemy, mierzymy, obliczamy i modernizujemy różnego rodzaju osnowy geodezyjne zarówno sytuacyjne jak i wysokościowe. Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym realizację osnów zarówno w technologii tradycyjnej jak i satelitarnej. Posiadamy pakiety zaawansowanego oprogramowania umożliwiającego wyrównywanie ścisłe osnów na podstawie obserwacji pochodzących z różnych źródeł. Wykonujemy znaki geodezyjne oraz uchwyty akcesoriów pomiarowych wg własnego projektu lub projektu klienta z wysokiej jakości materiałów, trwałe i estetyczne.

 

 

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 

Prowadzimy obsługę geodezyjną różnego rodzaju inwestycji: budownictwa mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, przemysłowego, hydrotechnicznego, dróg i mostów, kolejowego, sieci uzbrojenia terenu w tym przewodów wysokociśnieniowych dużej średnicy, itp. Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym szybką realizację zadań z zastosowaniem różnych technologii. Posiadane pakiety zaawansowanego oprogramowania umożliwiają błyskawiczne zasilanie zarówno instrumentów pomiarowych danymi, jak też planu koordynacyjnego wynikami pomiarów w terenie.

 

 

MONITORING PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

 

Projektujemy, stabilizujemy i dokonujemy pomiaru sieci obserwacyjnych monitorujących przemieszczenia poziome, pionowe oraz odkształcenia budynków,  budowli oraz powierzchni terenu. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Dysponujemy precyzyjnymi instrumentami umożliwiającymi wykonywanie zadań o najwyższej precyzji. Stosowane oprogramowanie zapewnia wysoką wiarygodność otrzymanych wyników. W razie potrzeby sieci stabilizujemy znakami wg własnego projektu, z wysokiej jakości materiałów, trwałymi i estetycznymi.  

 

 

 LOKALIZOWANIE PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU

 

Lokalizujemy przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu, wskazujemy kolizje urządzeń podziemnych z planowanymi robotami ziemnymi oraz sprawujemy nadzór nad pracami w miejscach narażonych na uszkodzenia sieci o szczególnym znaczeniu. Wskazujemy miejsca położenia w gruncie przedmiotów metalowych jak np. niewypały i niewybuchy. Dysponujemy nowoczesnymi lokalizatorami renomowanych firm gwarantującymi jak największą wiarygodność wskazań przebiegu oraz głębokości. Lokalizujemy zarówno metodą bezpośredniego wpięcia się do lokalizowanego przewodu jak i metodą indukcyjną.

 

 

POMIARY I OBLICZENIA OBJĘTOŚCI HAŁD, SKŁADOWISK, ITP., BILANSE ROBÓT ZIEMNYCH

 

Wykonujemy pomiary, dokonujemy obliczeń objętości oraz bilansujemy wielkość prac ziemnych. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne i skaning laserowy na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie modeli numerycznych wieloma metodami, dzięki czemu prace obliczeniowe zapewniają wysoką wiarygodność. Szczególnie polecamy dającą rewelacyjne rezultaty inwentaryzację metodą fotogrametryczną, wyjątkowo przydatną przy obliczaniu objętości hałd i składowisk, zwłaszcza materiałów sypkich.                                   >>>

 

 

OBMIARY POWIERZCHNI I KUBATURY LOKALI I BUDYNKÓW

 

Dokonujemy obmiarów powierzchni i kubatury w lokalach i budynkach różnego przeznaczenia: mieszkaniowych, usługowych, biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, itp. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem zapewniającym niezawodny, szybki i precyzyjny pomiar z automatyczną rejestracją wyników pomiaru. Stosowane oprogramowanie umożliwia szybkie obliczenie poszukiwanych wielkości oraz sporządzenie rysunku w formie numerycznej. Dokumentację z wykonanych prac przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też ".pdf".

 

 

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

 

Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno - budowlane wnętrz lokali oraz elewacji budynków, również zabytkowych, na potrzeby przebudowy, remontów, aranżacji, itp. Inwentaryzujemy zarówno elementy konstrukcyjne, jak np. zabytkowe więźby dachowe, jak i detale wystroju, czy też szczegóły architektoniczne. Sporządzamy rysunki elewacji, dachów, przekroje, rzuty, itp. Dokumentację przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też ".pdf". Specjalizujemy się w wykonywaniu inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi.                             >>>

 

 

INWENTARYZACJE PRAC ARCHEOLOGICZNYCH

 

Wykonujemy prace inwentaryzacyjne na stanowiskach archeologicznych. Stosujemy różne techniki pomiarowe w zależności od rodzaju stanowiska, jego dostępności, wielkości i oczekiwanej dokumentacji. Specjalizujemy się w inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi, którymi inwentaryzujemy zarówno same stanowiska, jak i wydobyte eksponaty. Dokumentację w tym modele eksponatów, przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też ".pdf". Wykonane fotogramy przekazujemy w formie cyfrowej w postaci plików rastrowych.

 

 

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Dokonujemy aktualizacji danych będących elementami składowymi ewidencji gruntów i budynków. Konieczność utrzymywania w stanie aktualności tych danych wynika z przepisów prawa. Ewidencję gruntów i budynków jako zadania zlecone przez starostów prowadzą powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub ośrodki miejskie w miastach na prawach powiatów. Najczęstszą przyczyną zaistnienia takich zmian jest rozpoczęcie czy też zakończenie procesu inwestycyjnego na nieruchomości powodującego zmianę sposobu jej użytkowania.

 

  

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 

Dokonujemy czynności badania stanu prawnego nieruchomości. Określenie tego stanu to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Stan prawny nieruchomości jest ogółem praw zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.
 

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH

 

W wyniku wykonanych prac geodezyjno - prawnych jak np. podziały, scalenia, rozgraniczenia nieruchomości sporządzamy geodezyjną dokumentację do celów prawnych. Dokumentacja taka obrazuje sytuację terenową, czyli faktyczny stan na gruncie oraz stan prawny nieruchomości, wynikający m. in. z: księgi wieczystej i towarzyszącemu jej zbiorowi dokumentów, ewidencji gruntów i budynków, miejscowego planu zagospodarowania terenu, decyzji administracyjnych, itp. Służy jako materiał wyjściowy przy czynnościach wykonywanych w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub przed notariuszem.

 

 

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

 

Pomimo tego, że znaki graniczne podlegają prawnej ochronie a właściciele lub władający gruntem mają obowiązek się o to zatroszczyć zdarza się, że ulegają one przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. W takiej sytuacji, na zlecenie naszych klientów, dokonujemy ich wznowienia. Czynności te wykonuje się w oparciu o dokumenty, pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, przechowywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku braku takich dokumentów konieczne jest postępowanie rozgraniczeniowe.

 

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

 

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy podziały nieruchomości. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) lub z urzędu. 

 

 

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

Wykonujemy rozgraniczenia, polegające na ustaleniu spornych granic nieruchomości. W toku tego postępowania geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych oraz dokumentów z ewidencji gruntów. W przypadku braku tych danych geodeta przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może żądać przekazania sprawy sądowi.

 

 

POMIARY SATELITARNE

 

Realizujemy pomiary z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych. Stosowany przez nas sprzęt współpracuje z amerykańskim systemem GPS, rosyjskim GLONASS oraz będącym w trakcie budowy europejskim systemem GALILEO. Wykonujemy pomiary i obliczenia wszystkimi stosowanymi metodami: od metody statycznej po metody kinematyczne czasu rzeczywistego. Wraz ze stosowanym przez nas wyspecjalizowanym oprogramowaniem daje nam to możliwość realizacji zadań wymagających precyzji pojedynczych metrów, poprzez decymetry i centymetry do pojedynczych milimetrów włącznie.                                                         >>>

 

 

OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE

 

Specjalizujemy się w fotogrametrii bliskiego zasięgu, zarówno naziemnej, jak i aerofotogrametrii. Fotogrametria bliskiego zasięgu to przede wszystkim dokładność wyznaczenia współrzędnych na poziomie pojedynczych decymetrów, centymetrów a nawet milimetrów. Dzięki temu, metodami fotogrametrycznymi, realizujemy opracowania zarówno z dziedziny pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i miernictwa górniczego, ale także architektury, archeologii, konserwacji zabytków a nawet pomiarów inżynierskich, jak np. inwentaryzacje trudnodostępnych obiektów, monitoring odkształceń, wyznaczanie objętości, itp.               >>>

 

 

SKANING LASEROWY 3D

 

Wykonujemy inwentaryzacje metodą skaningu laserowego 3D. Skanujemy obiekty zabytkowe, przemysłowe, wnętrza, elewacje, pomniki przyrody, konstrukcje stalowe, ściany eksploatacyjne kamieniołomów, wymagające szczegółowej i szybkiej inwentaryzacji obiekty ulegające zakryciu, itp. Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony.  Technologia niezastąpiona wszędzie tam gdzie liczy się czas, precyzja, obiektywizm, kompletność. Produktem pierwotnym jest kolorowa "chmura punktów", będąca bazą do wykonywania opracowań pochodnych od przekrojów, rzutów, widoków, po realistyczne modele 3D.                                  >>>

 

 

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 

Oferujemy naszym klientom wykonywanie opracowań w formie numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Dysponujemy różnorodnym oprogramowaniem zapewniającym zapisywanie efektów końcowych w większości dostępnych formatów. Są to zarówno pliki systemów CAD, typowe pliki grafiki rastrowej a także  formaty zapisu związane z publikacją (w tym elektroniczną) oraz drukiem. Skanujemy, kalibrujemy, wektoryzujemy archiwalną dokumentację kartograficzną i projektową. Wydruki i wyploty wykonujemy na najwyższej jakości urządzeniach zarówno małego jak i wielkiego formatu.

 

  

SYSTEMY INFORMACJI TERENOWEJ, GEOINFORMATYKA

 

Zakładamy, wdrażamy, aktualizujemy i konserwujemy informatyczne systemy o terenie. Nasze systemy wspomagają podejmowanie decyzji i zarządzanie informacją odnoszącą się do przestrzeni geograficznej w wielu branżach. Korzystamy z wielu platform systemowych, mając na celu dopasowanie naszej oferty do potrzeb i możliwości naszych klientów. Nie ograniczamy się do skromnych systemów jednostanowiskowych. Realizujemy również systemy sieciowe jak i coraz bardziej popularne geoportale, umożliwiając tym samym dostęp do geoinformacji dużej liczbie użytkowników.                                                                                                       >>>

 

 

MIERNICTWO GÓRNICZE

 

Świadczymy usługi z zakresu miernictwa górniczego na odkrywkowych zakładach górniczych. Zakładamy i aktualizujemy wszystkie rodzaje map górniczych łącznie z mapami geologicznymi. Inwentaryzujemy zasoby oraz surowiec zgromadzony na zwałowiskach. Prowadzimy wymagane prawem nadzory zakładów górniczych. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne, poprzez pomiary satelitarne czasu rzeczywistego, na zastosowaniu technik fotogrametrycznych kończąc. Mapy opracowujemy w technologii numerycznej.                                                                              >>>

 

 

AEROFOTOGRAFIA

 

Jako firma specjalizująca się w usługach fotogrametrycznych mamy doświadczenie i sprzęt, dzięki czemu oferujemy naszym klientom wykonywanie zdjęć z "lotu ptaka". W tym celu najczęściej wykorzystujemy zrealizowany według naszego projektu balon fotogrametryczny, który wynosi na wysokość do 200 m lustrzankę wysokiej klasy. Widok tego, co w danym momencie jest fotografowane jest dostępny na ziemi na ekranie monitora. Również z ziemi odbywa się zdalne sterowanie obrotem kamery.  Przy realizacji zobrazowań z wyższego pułapu korzystamy z wynajętego samolotu. O ile to możliwe - zapraszamy na wspólny lot.