Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze budowy sieci przesyłowych: gazowych, paliwowych, ciepłowniczych, energetycznych, teleinformatycznych oraz urządzeń im towarzyszących. Posiadany sprzęt, stosowane techniki pomiarowe oraz środki transportu zapewniają nam mobilność niezbędną przy realizacji dużych inwestycji liniowych. Swoje doświadczenie zdobywaliśmy realizując zlecenia m. in. dla tak znaczących inwestorów jak Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PKN Orlen S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Współpracujemy z wiodącymi firmami wykonawczymi tej branży: Budownictwo Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., PBG S.A., Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o.

 

 

Z pośród szeregu naszych usług tej branży szczególnie polecamy:

   

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Realizujemy zlecenia na wykonanie wymaganych prawem map do celów projektowych. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne po pomiary satelitarne czasu rzeczywistego. Naszym klientom przekazujemy je w formie takiej w jakiej są prowadzone mapy zasadnicze przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. Jeżeli więc w danym ośrodku mapa zasadnicza danego rejonu jest prowadzona w formie numerycznej mamy możliwość udostępnienia map do celów projektowych w formacie typowym dla programów CAD.

 

 

 TYCZENIA, PRACE REALIZACYJNE

 

Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Wskazujemy kolizje realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu. Dokonujemy stosownej, wymaganej prawem, aktualizacji danych w ewidencji gruntów, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

  

 

POMIARY INWENTARYZACYJNE I POWYKONAWCZE

 

Inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą prawem geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wynikającej z zakończenia procesu inwestycyjnego.

 

 

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 

Prowadzimy obsługę geodezyjną różnego rodzaju inwestycji: budownictwa mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, przemysłowego, hydrotechnicznego, dróg i mostów, kolejowego, sieci uzbrojenia terenu w tym przewodów wysokociśnieniowych dużej średnicy, itp. Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym szybką realizację zadań z zastosowaniem różnych technologii. Posiadane pakiety zaawansowanego oprogramowania umożliwiają błyskawiczne zasilanie zarówno instrumentów pomiarowych danymi, jak też planu koordynacyjnego wynikami pomiarów w terenie.

 

 

MONITORING PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

 

Projektujemy, stabilizujemy i dokonujemy pomiaru sieci obserwacyjnych monitorujących przemieszczenia poziome, pionowe oraz odkształcenia budynków,  budowli oraz powierzchni terenu. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Dysponujemy precyzyjnymi instrumentami umożliwiającymi wykonywanie zadań o najwyższej precyzji. Stosowane oprogramowanie zapewnia wysoką wiarygodność otrzymanych wyników. W razie potrzeby sieci stabilizujemy znakami wg własnego projektu, z wysokiej jakości materiałów, trwałymi i estetycznymi.  

 

 

 LOKALIZOWANIE PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU

 

Lokalizujemy przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu, wskazujemy kolizje urządzeń podziemnych z planowanymi robotami ziemnymi oraz sprawujemy nadzór nad pracami w miejscach narażonych na uszkodzenia sieci o szczególnym znaczeniu. Wskazujemy miejsca położenia w gruncie przedmiotów metalowych jak np. niewypały i niewybuchy. Dysponujemy nowoczesnymi lokalizatorami renomowanych firm gwarantującymi jak największą wiarygodność wskazań przebiegu oraz głębokości. Lokalizujemy zarówno metodą bezpośredniego wpięcia się do lokalizowanego przewodu jak i metodą indukcyjną.

 

 

POMIARY I OBLICZENIA OBJĘTOŚCI HAŁD, SKŁADOWISK, ITP., BILANSE ROBÓT ZIEMNYCH

 

Wykonujemy pomiary, dokonujemy obliczeń objętości oraz bilansujemy wielkość prac ziemnych. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne i skaning laserowy na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie modeli numerycznych wieloma metodami, dzięki czemu prace obliczeniowe zapewniają wysoką wiarygodność. Szczególnie polecamy dającą rewelacyjne rezultaty inwentaryzację metodą fotogrametryczną, wyjątkowo przydatną przy obliczaniu objętości hałd i składowisk, zwłaszcza materiałów sypkich.                                   >>>

 

 

INWENTARYZACJE PRAC ARCHEOLOGICZNYCH

 

Wykonujemy prace inwentaryzacyjne na stanowiskach archeologicznych. Stosujemy różne techniki pomiarowe w zależności od rodzaju stanowiska, jego dostępności, wielkości i oczekiwanej dokumentacji. Specjalizujemy się w inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi, którymi inwentaryzujemy zarówno same stanowiska, jak i wydobyte eksponaty. Dokumentację w tym modele eksponatów, przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też ".pdf". Wykonane fotogramy przekazujemy w formie cyfrowej w postaci plików rastrowych.

 

 

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Dokonujemy aktualizacji danych będących elementami składowymi ewidencji gruntów i budynków. Konieczność utrzymywania w stanie aktualności tych danych wynika z przepisów prawa. Ewidencję gruntów i budynków jako zadania zlecone przez starostów prowadzą powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub ośrodki miejskie w miastach na prawach powiatów. Najczęstszą przyczyną zaistnienia takich zmian jest rozpoczęcie czy też zakończenie procesu inwestycyjnego na nieruchomości powodującego zmianę sposobu jej użytkowania.

 

 

POMIARY SATELITARNE

 

Realizujemy pomiary z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych. Stosowany przez nas sprzęt współpracuje z amerykańskim systemem GPS, rosyjskim GLONASS oraz będącym w trakcie budowy europejskim systemem GALILEO. Wykonujemy pomiary i obliczenia wszystkimi stosowanymi metodami: od metody statycznej po metody kinematyczne czasu rzeczywistego. Wraz ze stosowanym przez nas wyspecjalizowanym oprogramowaniem daje nam to możliwość realizacji zadań wymagających precyzji pojedynczych metrów, poprzez decymetry i centymetry do pojedynczych milimetrów włącznie.                                                         >>>

 

 

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 

Oferujemy naszym klientom wykonywanie opracowań w formie numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Dysponujemy różnorodnym oprogramowaniem zapewniającym zapisywanie efektów końcowych w większości dostępnych formatów. Są to zarówno pliki systemów CAD, typowe pliki grafiki rastrowej a także  formaty zapisu związane z publikacją (w tym elektroniczną) oraz drukiem. Skanujemy, kalibrujemy, wektoryzujemy archiwalną dokumentację kartograficzną i projektową. Wydruki i wyploty wykonujemy na najwyższej jakości urządzeniach zarówno małego jak i wielkiego formatu.

 

 

SKANING LASEROWY 3D

 

Wykonujemy inwentaryzacje metodą skaningu laserowego 3D. Skanujemy obiekty zabytkowe, przemysłowe, wnętrza, elewacje, pomniki przyrody, konstrukcje stalowe, ściany eksploatacyjne kamieniołomów, wymagające szczegółowej i szybkiej inwentaryzacji obiekty ulegające zakryciu, itp. Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony.  Technologia niezastąpiona wszędzie tam gdzie liczy się czas, precyzja, obiektywizm, kompletność. Produktem pierwotnym jest kolorowa "chmura punktów", będąca bazą do wykonywania opracowań pochodnych od przekrojów, rzutów, widoków, po realistyczne modele 3D.                                  >>>

 

  

SYSTEMY INFORMACJI TERENOWEJ, GEOINFORMATYKA

 

Zakładamy, wdrażamy, aktualizujemy i konserwujemy informatyczne systemy o terenie. Nasze systemy wspomagają podejmowanie decyzji i zarządzanie informacją odnoszącą się do przestrzeni geograficznej w wielu branżach. Korzystamy z wielu platform systemowych, mając na celu dopasowanie naszej oferty do potrzeb i możliwości naszych klientów. Nie ograniczamy się do skromnych systemów jednostanowiskowych. Realizujemy również systemy sieciowe jak i coraz bardziej popularne geoportale, umożliwiając tym samym dostęp do geoinformacji dużej liczbie użytkowników.                                                                                                       >>>