Projektanci i architekci to liczna rzesza naszych klientów. Dzięki częstym kontaktom znamy ich potrzeby, oczekiwania i wymagania. Stale rozwijamy naszą ofertę i możliwości tak by nasze opracowania wpisywały się w bieżące możliwości technologiczne tej branży. Dbamy by nasze produkty, stanowiące dla nich materiał wyjściowy, były na jak najwyższym poziomie. Wszystko po to by ich projekty były jak najlepsze.

 

 

Z pośród szeregu naszych usług tej branży szczególnie polecamy:

  

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 

Dokonujemy czynności badania stanu prawnego nieruchomości. Określenie tego stanu to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Stan prawny nieruchomości jest ogółem praw zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.
 

 

ZAKUP MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEGO

 

W imieniu naszych klientów składamy zamówienia na zakup materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego. Są to m. in.: mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów, wypisy i wyrysy dla działek gruntowych, wypisy z rejestru gruntów, wykazy właścicieli i władających, mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze, ortofotomapy,  numeryczne modele terenu, itp. Warunkiem dokonania zakupu jest zgodność z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach szczególnych konieczne jest wystawienie nam stosownego upoważnienia.

 

 

POMIARY I OPRACOWANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH

 

Wykonujemy pomiary i opracowujemy różnego rodzaju mapy sytuacyjno - wysokościowe. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne, poprzez pomiary satelitarne czasu rzeczywistego, na zastosowaniu technik fotogrametrycznych kończąc. Mapy opracowujemy w technologii numerycznej. Naszym klientom przekazujemy je w tradycyjnej postaci wyplotów na różnego rodzaju materiałach (różne gatunki papieru, kalka, folia, itp.) lub w postaci numerycznej. Najczęściej stosowane formaty to pliki typowe dla programów CAD, ".pdf" oraz rastrowe.

 

 

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Realizujemy zlecenia na wykonanie wymaganych prawem map do celów projektowych. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachymetry elektroniczne po pomiary satelitarne czasu rzeczywistego. Naszym klientom przekazujemy je w formie takiej w jakiej są prowadzone mapy zasadnicze przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. Jeżeli więc w danym ośrodku mapa zasadnicza danego rejonu jest prowadzona w formie numerycznej mamy możliwość udostępnienia map do celów projektowych w formacie typowym dla programów CAD.

 

 

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

 

Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno - budowlane wnętrz lokali oraz elewacji budynków, również zabytkowych, na potrzeby przebudowy, remontów, aranżacji, itp. Inwentaryzujemy zarówno elementy konstrukcyjne, np. zabytkowe więźby dachowe, jak i detale wystroju, czy też szczegóły architektoniczne. Sporządzamy rysunki elewacji, dachów, przekroje, rzuty, itp. Dokumentację przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej. Specjalizujemy się w wykonywaniu inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi oraz za pomocą skaningu laserowego 3D.                                                                       >>>

 

  

OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE

 

Specjalizujemy się w fotogrametrii bliskiego zasięgu, zarówno naziemnej, jak i aerofotogrametrii. Fotogrametria bliskiego zasięgu to przede wszystkim dokładność wyznaczenia współrzędnych na poziomie pojedynczych decymetrów, centymetrów a nawet milimetrów. Dzięki temu, metodami fotogrametrycznymi, realizujemy opracowania zarówno z dziedziny pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, inwentaryzacje elewacji budynków, wnętrz, więźb dachowych, detali wystroju, szczegółów architektonicznych, rzeźb, pomników, malowideł ściennych, eksponatów, przedmiotów użytkowych, itp.                                                                 >>>

 

 

SKANING LASEROWY 3D

 

Wykonujemy inwentaryzacje metodą skaningu laserowego 3D. Skanujemy obiekty zabytkowe, przemysłowe, wnętrza, elewacje, pomniki przyrody, konstrukcje stalowe, ściany eksploatacyjne kamieniołomów, wymagające szczegółowej i szybkiej inwentaryzacji obiekty ulegające zakryciu, itp. Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony.  Technologia niezastąpiona wszędzie tam gdzie liczy się czas, precyzja, obiektywizm, kompletność. Produktem pierwotnym jest kolorowa "chmura punktów", będąca bazą do wykonywania opracowań pochodnych od przekrojów, rzutów, widoków, po realistyczne modele 3D.                                  >>>

 

 

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 

Oferujemy naszym klientom wykonywanie opracowań w formie numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Dysponujemy różnorodnym oprogramowaniem zapewniającym zapisywanie efektów końcowych w większości dostępnych formatów. Są to zarówno pliki systemów CAD, typowe pliki grafiki rastrowej a także  formaty zapisu związane z publikacją (w tym elektroniczną) oraz drukiem. Skanujemy, kalibrujemy, wektoryzujemy archiwalną dokumentację kartograficzną i projektową. Wydruki i wyploty wykonujemy na najwyższej jakości urządzeniach zarówno małego jak i wielkiego formatu.

 

 

AEROFOTOGRAFIA

 

Jako firma specjalizująca się w usługach fotogrametrycznych mamy doświadczenie i sprzęt, dzięki czemu oferujemy naszym klientom wykonywanie zdjęć z "lotu ptaka". W tym celu najczęściej wykorzystujemy zrealizowany według naszego projektu balon fotogrametryczny, który wynosi na wysokość do 200 m lustrzankę wysokiej klasy. Widok tego, co w danym momencie jest fotografowane jest dostępny na ziemi na ekranie monitora. Również z ziemi odbywa się zdalne sterowanie obrotem kamery.  Przy realizacji zobrazowań z wyższego pułapu korzystamy z wynajętego samolotu. O ile to możliwe - zapraszamy na wspólny lot.

 

 

 LOKALIZOWANIE PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU

 

Lokalizujemy przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu, wskazujemy kolizje urządzeń podziemnych z planowanymi robotami ziemnymi oraz sprawujemy nadzór nad pracami w miejscach narażonych na uszkodzenia sieci o szczególnym znaczeniu. Wskazujemy miejsca położenia w gruncie przedmiotów metalowych jak np. niewypały i niewybuchy. Dysponujemy nowoczesnymi lokalizatorami renomowanych firm gwarantującymi jak największą wiarygodność wskazań przebiegu oraz głębokości. Lokalizujemy zarówno metodą bezpośredniego wpięcia się do lokalizowanego przewodu jak i metodą indukcyjną.

 

 

POMIARY I OBLICZENIA OBJĘTOŚCI HAŁD, SKŁADOWISK, ITP., BILANSE ROBÓT ZIEMNYCH

 

Wykonujemy pomiary, dokonujemy obliczeń objętości oraz bilansujemy wielkość prac ziemnych. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne i skaning laserowy na pomiarach fotogrametrycznych kończąc. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie modeli numerycznych wieloma metodami, dzięki czemu prace obliczeniowe zapewniają wysoką wiarygodność. Szczególnie polecamy dającą rewelacyjne rezultaty inwentaryzację metodą fotogrametryczną, wyjątkowo przydatną przy obliczaniu objętości hałd i składowisk, zwłaszcza materiałów sypkich.                                   >>>

 

 

OBMIARY POWIERZCHNI I KUBATURY LOKALI I BUDYNKÓW

 

Dokonujemy obmiarów powierzchni i kubatury w lokalach i budynkach różnego przeznaczenia: mieszkaniowych, usługowych, biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, itp. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem zapewniającym niezawodny, szybki i precyzyjny pomiar z automatyczną rejestracją wyników pomiaru. Stosowane oprogramowanie umożliwia szybkie obliczenie poszukiwanych wielkości oraz sporządzenie rysunku w formie numerycznej. Dokumentację z wykonanych prac przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też ".pdf".