Najczęstszą przyczyną dla której klienci indywidualni zwracają się do nas ze zleceniem wykonania usługi jest budowa własnego, wymarzonego domu. Na poszczególnych etapach tego procesu oferujemy naszym klientom szereg usług. Niektóre z nich muszą być wykonane by możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz w późniejszym okresie odbiór i pozwolenie na użytkowanie.

 

 

NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI OFERUJEMY:

 

ZAKUP MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEGO

 

W imieniu naszych klientów składamy zamówienia na zakup materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego. Są to m. in.: mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów, wypisy i wyrysy dla działek gruntowych, wypisy z rejestru gruntów, wykazy właścicieli i władających, mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze, ortofotomapy,  numeryczne modele terenu, itp. Warunkiem dokonania zakupu jest zgodność z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach szczególnych konieczne jest wystawienie nam stosownego upoważnienia.

 

 

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 

Dokonujemy czynności badania stanu prawnego nieruchomości. Określenie tego stanu to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Stan prawny nieruchomości jest ogółem praw zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.
 

  

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Wykonanie mapy do celów projektowych jest niezbędne w procesie projektowania. To właśnie na podstawie takiej mapy projektant wykonuje jeden z ważniejszych rysunków - projekt zagospodarowania nieruchomości. Sporządzenie projektu zagospodarowania jest niezbędne nawet w przypadku zakupu projektu "gotowego". Jeżeli właściwy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzi mapę zasadniczą w formie numerycznej mamy możliwość udostępnienia map do celów projektowych w formacie właściwym dla programów CAD w cenie typowej usługi.

 

 

ETAP REALIZACJI IWESTYCJI:

 

 TYCZENIA, PRACE REALIZACYJNE

 

Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę jest wymagane prawem, co potwierdza się odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu, itp. Wskazujemy kolizje realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu. Za zgodą klienta dokonujemy aktualizacji danych w ewidencji gruntów, wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania, powstałej z chwilą rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

  

 

POMIARY INWENTARYZACYJNE I POWYKONAWCZE

 

Inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą prawem geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów budowlanych. Jest ona, jako jeden z wielu dokumentów niezbędna, do dokonania odbioru inwestycji budowlanych i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wynikającej z zakończenia procesu inwestycyjnego.

 

 

PÓŹNIEJ...:

 

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Dokonujemy aktualizacji danych będących elementami składowymi ewidencji gruntów i budynków. Konieczność utrzymywania w stanie aktualności tych danych wynika z przepisów prawa. Ewidencję gruntów i budynków jako zadania zlecone przez starostów prowadzą powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub ośrodki miejskie w miastach na prawach powiatów. Najczęstszą przyczyną zaistnienia takich zmian jest rozpoczęcie czy też zakończenie procesu inwestycyjnego na nieruchomości powodującego zmianę sposobu jej użytkowania.

 

 

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

 

Pomimo tego, że znaki graniczne podlegają prawnej ochronie a właściciele lub władający gruntem mają obowiązek się o to zatroszczyć zdarza się, że ulegają one przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. W takiej sytuacji, na zlecenie naszych klientów, dokonujemy ich wznowienia. Czynności te wykonuje się w oparciu o dokumenty, pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, przechowywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku braku takich dokumentów konieczne jest postępowanie rozgraniczeniowe.

 

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

 

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy podziały nieruchomości. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego) lub z urzędu. 

 

 

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

Wykonujemy rozgraniczenia, polegające na ustaleniu spornych granic nieruchomości. W toku tego postępowania geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych oraz dokumentów z ewidencji gruntów. W przypadku braku tych danych geodeta przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu, co do przebiegu granicy, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może żądać przekazania sprawy sądowi.

 

  

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH

 

W wyniku wykonanych prac geodezyjno - prawnych jak np. podziały, scalenia, rozgraniczenia nieruchomości sporządzamy geodezyjną dokumentację do celów prawnych. Dokumentacja taka obrazuje sytuację terenową, czyli faktyczny stan na gruncie oraz stan prawny nieruchomości, wynikający m. in. z: księgi wieczystej i towarzyszącemu jej zbiorowi dokumentów, ewidencji gruntów i budynków, miejscowego planu zagospodarowania terenu, decyzji administracyjnych, itp. Służy jako materiał wyjściowy przy czynnościach wykonywanych w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub przed notariuszem.